x 

Prázdny košík
Záručné a pozáručné opravy krbových kachlí vykonáva výrobca. Funkčnú vadu alebo vadu povrchovej úpravy výrobku počas záručnej doby neopravujte sami.

Dvojročná záručná doba výrobku začína plynúť dňom predaja výrobku spotrebiteľovi. Výrobca je povinný odstrániť chyby výrobku vzniknuté nesprávnym zhotovením výrobku v zákonnej lehote a na vlastné náklady.

Záruka sa na výrobok nevzťahuje v prípade, že škody a vady na zariadení alebo jeho častiach boli spôsobené:

  • nesprávnou obsluhou, ktorá nebola v súlade s návodom na použitie
  • mechanickým poškodením (napr. pri doprave, nevhodným skladovaním, nesprávnou inštaláciou)
  • prevedením úprav, opravami a neoprávnenou manipuláciou
  • nesprávnym pripojením ku komínu, v rozpore s platnými normami
  • nesprávnou voľbou výkonu krbových kachlí pre daný priestor (prekúreniu, nedodkúreniu priestoru)
  • nedostatočným alebo príliš silným ťahom komína
  • použitím nevhodného paliva

V prípade reklamácie je potrebné predložiť vyplnený záručný list s dátumom kúpy a pečiatkou predajcu, uviesť adresu a okolnosti vzniku závady. Výrobca si vyhradzuje právo na určenie spôsobu a miesta opravy reklamovaného výrobku.

Pri zakúpení spotrebiča je potrebné skontrolovať sklo prikladacích dvierok, keramické obloženie a vermikulit vo vnútornej časti výrobku.

Tepelné preťažovanie krbových kachlí je zakázané !!! Dodržiavajte preto odporúčané množstvo a druh paliva, množstvo spaľovacieho vzduchu. Preťaženie výrobku sa môže prejaviť:
  

  • deformáciou stropu ohniska, prepálením roštu, prasknutím vermikulitu, zmenou farebného odtieňa povrchu výrobku.

V prípade, že výrobok nebol prevádzkovaný v súlade s návodom na použitie, nebude reklamácia výrobku akceptovaná.

V prípade výmeny výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Dôležité! Výrobok je potreba dôkladne skontrolovať pri prevzatí. Hlavne, či nemá poškodenú keramiku, sklo a vermikulit vnútri ohniska!

Opotrebovávané časti krbových kachlí nespadajúce pod záruku (vermikulit dosky, tesnenia, rošty, atď.) Tieto náhradné diely je možné si u nás objednať.

V prípade zariadení pre ústredné kúrenie s vodným výmenníkom, je záruka podmienená tým, že zariadenie musí uviesť do prevádzky odborník - kúrenár, čo je treba potvrdiť aj na záručnom liste.

 

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podmienky reklamácie v týchto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

Rychlý kontakt FLAMA s.r.o.

Sme tu pre Vás Po - Pia 7:00-15:00

Mob: +421 917 838 072
E-mail: krbyflama@gmail.com

Katalóg na stiahnutie