x 

Prázdny košík

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako "podmienky" alebo "obchodné podmienky") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.shop.flama.sk . Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len "zákazník") bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že uzatvorením kúpnej zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúcim sa za týchto podmienok rozumie spoločnosť: FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko, IČO: 47096501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č .: 27945 / R, IBAN :: SK52 0200 0000 0031 3205 9753, zodpovedná osoba: Martina Filínová.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je: FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko
 2. Predávajúcim je: FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko
 3. Dodávateľom tovaru a služieb ponúkaných v e-shope www.shop.flama.sk je spoločnosť: FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Na účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar na účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovaru alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 9. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH.
 10. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente uskutočnenia nákupu.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenie objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a služieb a objednávka sa tak stáva pre spotrebiteľov záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim pokiaľ zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3 tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Ako nakupovať?

Ponúkame Vám niekoľko možností objednania tovaru:

 1. objednanie priamo cez obchod bez registrácie
 2. objednenie cez e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do emailu zadeajte názov produktu, jeho cenu. Nezabudnite do emailu zadať telefónne číslo, ktoré je potrebné pre overenie resp. spracovanie objednávky!)
 3. objednanie formou SMS +421 917 838 072
 4. objednanie telefonicky +421 917 838 072 - v prípade že potrebujete objednať tovar a nemáte k dispozícii internet, zavolajte nám a objednávku jednoducho nadiktujete

Platba dovoz

Spôsoby platby:

 • platba vopred na účet

  Tovar, ktorý si objednáte cez náš internetový obchod, vám bude doručený v termíne, ktorý Vám potvrdíme mailom. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok. Spoločne s tovarom je zákazníkovi zaslaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

  Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (hore uvedenom) postupu pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cene za tieto služby. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, mimo toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

 
Prevod vlastníckeho práva:

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom vyplatenie plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Dovoz:

 1. Kuriér
 2. Prevzatie tovaru priamo na predajni
 3. Doručenie prostredníctvom dopravy predávajúceho
Pre prípadné Informácie nás kontaktujte telefonicky na čísle: +421 917 838 072

 

Predávajúci sa zaväzuje

 1. dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 2. adekvátne zabaliť tovar, odoslať tovar v dohodnutej lehote (v akej lehote, v prípade, že sa tovar nenachádza na sklade)
 3. vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Kupujúci sa zaväzuje

 1. prevziať objednaný tovar
 2. zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť

 1. za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresné zásielkovou službou
 2. poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 3. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Reklamácia

Reklamácie sú vybavované:

 1. telefonicky (v pracovných dňoch pondelok až piatok 8:00 – 15:30 na čísle +421 917 838 072 )
 2. e-mailom ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )
 3. poštou
 4. osobne v sídle firmy

  vybavenie reklamácie je do 30 dní.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

V prípade, že vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaví až po úplnej úhrade v zmysle § 151a Občianskeho zákonníka.
Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskú činnosť, zamestnanie alebo povolanie) poskytuje sa na všetky ponúkané tovary záruka v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť neodkladne u predávajúceho, a to ihneď po zistení chyby.
Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na chyby spôsobené následným užívaním:
k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeného kupujúcim,
nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na použitie,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostredia tovaru,
zanedbaním starostlivosti a údržby o tovare,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
Zo zodpovednosti za chyby sú tiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje tiež aj na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšia životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
Reklamovaný tovar je nutné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je treba vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je nutné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne ​​(poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr spoločne s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, hlavne ak je vyžadované zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch je možné reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
u odstrániteľnej chyby má kupujúci právo, aby bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy chyby, (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Pri výskyte chyby, ktorá nebráni používaní veci, má kupujúci právo na zľavu. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneného zamietnutia.
Nepoškodenia tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je nutné skontrolovať pri prevzatí tovaru, nakoľko sa môže tovar pri preprave poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a pozrieť si ju za prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi vyhlasujete, že obal je nepoškodený.
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
Kontakt FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
vyhlásenie:
Toto vyhlásenie o ochrane citlivých údajov sa vzťahuje na internetový obchod www.shop.flama.sk
             
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko, adresa doručenia (ulica, mesto, PSČ, štát), telefónne číslo
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
www.shop.flama.sk sa zaväzuje k tomu, že sa nebudú žiadne osobné údaje zverejňovať, predávať, poskytovať tretej osobe ani nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom na serveri www.shop.flama.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov . Tiež sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka a bez udania dôvodu, vymaže jeho osobné údaje z databázy zákazníkov. Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva tohto internetového obchodu na inú osobu alebo spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za predpokladu dodržania tohto vyhlásenia.
www.shop.flama.sk nezhromažďuje žiadne citlivé osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch alebo členstvo v politických stranách. Pre uchovávanie osobných údajov dodržujeme Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

www.shop.flama.sk zhromažďuje niektoré osobné informácie, ktoré sú špecifikované vyššie, a to predovšetkým pre svoje vlastné potreby a potreby nutné pre uskutočnenie obchodných zmlúv vzniknutých pri prevádzkovaní internetového obchodu, ako aj pre zjednodušenie procesu nákupu.
Ak by kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním určením pošty na kontaktnú adresu.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne ​​odvolať zaslaním Odvolanie so spracovaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkové priestory predávajúceho ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon" ) podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný, po oznámení o odstúpení od zmluvy, zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spoločne so všetkou dokumentáciou - napr. Originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spoločne s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zaslali doporučene ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledujúci formulár: formulár odstúpenie od zmluvy
Tovar nám neposielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako aj nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, než je mu doručené tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, čo neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje na tovar a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Spotrebiteľ hradí akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, rovnako tak sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, takisto aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadi podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Zz, zákona č. 102/2014 Zz, zákona č . 122/2013 Zz, zákona č. 22/2004 Zz ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 13. júna 2017.
 
Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným orgánom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva slovenských republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporu.

Dozorný orgán činnosti:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel.: 032/ 6400 109
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Rychlý kontakt FLAMA s.r.o.

Sme tu pre Vás Po - Pia 7:00-15:00

Mob: +421 917 838 072
E-mail: krbyflama@gmail.com

Katalóg na stiahnutie